ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต (KTBeFX)
บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านอินเตอร์เน็ตแบบ Real Time เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเท่าทันต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ


บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)
บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  (Currency Option)
สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


บริการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap (IRS)
บริการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัว หรือแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากดัชนีที่แตกต่างกัน


บริการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดต่างสกุล   (Cross Currency Swap (CCS)
บริการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่กระทบต่อกระแสเงิน สดของบริษัท เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรายรับและรายจ่ายเป็นคนละสกุลเงิน.

บริการแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์  (Commodity Hedging)
บริการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างราคาสินค้าคงที่กับราคาสินค้าลอยตัว

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ