ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

สินเชื่อเพื่อการส่งออก


เป็นบริการสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ส่งออก และ/หรือ ผู้ผลิต เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดเตรียมสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผู้ส่งออกสามารถขอสินเชื่อในรูปเงินบาท หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศได้ตามความต้องการP/C เป็นบริการสินเชื่อให้กู้ยืมระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

ประโยชน์ของลูกค้า
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อส่งเสริมการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ

ประเภทบริการ
บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก(P/C) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. สินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Financing) เป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งออกตามที่ได้รับใบสั่งซื้อ  มีดังนี้
  1.1 สินเชื่อเพื่อการส่งออกตาม L/C (Letter of Credit)
  1.2 สินเชื่อเพื่อการส่งออกตามสัญญาซื้อขาย (Contract) หรือใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) ที่ได้รับจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
  1.3 สินเชื่อเพื่อการส่งออกตามใบรับของคลังสินค้า (Warehouse Receipt)  ที่ผู้ส่งออกมีสินค้าพร้อมที่จะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเก็บไว้ในคลังสินค้าที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ แต่อยู่ในระหว่างการตกลงราคาหรือรอใบสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อ
 2. สินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment Financing) เป็นการให้สินเชื่อเมื่อผู้ส่งออกได้จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว และนำตั๋วสินค้าออกที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance) มาให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

 

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นลูกค้าที่ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 • มีวงเงินและหลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคาร

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ลูกค้าต้องมีวงเงิน P/C (Packing Credit) กับธนาคาร
 • สามารถทำ P/C ได้ทั้งเงินบาท (Baht Financing) หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ (Onshore Loan)
 • จำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารให้กู้ คิดตามเอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้
ออกตาม        อัตราร้อยละ
L/C  80 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ  
Contract / Purchase Order    70 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
ใบรับสินค้า / ใบรับจำนำสินค้า 60 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ 
B/E   90 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ


สถานที่ให้บริการ

ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศหรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ

 

เอกสารการขอใช้บริการ

1.  กรณีสินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Financing)

            1.1) ใบคำขอขาย/ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

            1.2) เอกสารประกอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

                          1.2.1 เลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้( Irrevacable L/C) หรือ

                          1.2.2 สัญญาซื้อขาย หรือ คำสั่งซื้อสินค้า (Contract / Purchase Order ) หรือ

                          1.2.3 ใบรับของคลังสินค้า หรือ ใบรับจำนำสินค้า (Warehouse Receipt)

 

2.   กรณีสินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment Financing) ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Term)

          2.1) ใบคำขอขาย / ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน

          2.2) เอกสารประกอบ

                          2.2.1 ตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Bill of Exchange)

                          2.2.2 ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

                          2.2.3 ใบตราส่งสินค้า เช่น Bill of Lading (B/L) หรือ Air Waybill (AWB) หรือ Trust Receipt/Railway Receipt หรือ Parcel Post Receipt ฯลฯ

                          2.2.4 เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน L/C หรือ B/C หรือ Contract

                          2.2.5 โดยเอกสารต้นฉบับต้องให้ธนาคารส่งเรียกเก็บเงินจากผู้ชำระเงินเท่านั้น

 

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ Call Center Trade Finance Service โทร.02-208-3777 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ