ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โครงการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร

โครงการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร


ลักษณะของบริการ
เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร ซื้อและเก็บสต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ หรือปรับปรุงจัดสร้างคลัง/ไซโลสำหรับเก็บสต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จ่ายเงินชดเชยทุก 3 เดือน ไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2557

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ สินเชื่อประเภทเงินกู้ประจำ (T/L) วงเงินรายละไม่เกิน 30 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ไข่และสุกร

 • ต้องมีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์

 • กรณีผู้เลี้ยงไก่ไข่ ต้องมีแม่ไก่ยืนกรงไม่เกินหนึ่งแสนตัวอยู่ในปัจจุบัน
  กรณีผู้เลี้ยงสุกร ต้องมีสุกรไม่เกินห้าพันตัวอยู่ในปัจจุบัน

 • ต้องไม่เคยทำความเสียหายให้แก่โครงการแทรกแซงสินค้าเกษตรภายใต้นโยบายของรัฐบาล หรือถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List)

 • กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ กรรมการ กรรมการผู้จัดการในบริษัท ที่ได้ทำความเสียหายแก่โครงการแทรกแซงสินค้าเกษตรภายใต้นโยบายของรัฐบาล และอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีแพ่ง และ/หรือคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือ ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List)

 • เป็นผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุก


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2557 
  หลังจากนั้นเรียกเก็บดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ MLR ต่อปี

 • ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของธนาคาร

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้
ตามระเบียบธนาคาร

 

ระยะเวลาโครงการ
สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557

หลักประกัน
ตามระเบียบธนาคาร
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ