ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการออกหนังสือค้ำประกันหรือสแตนด์บาย L/C ต่อผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศ

บริการออกหนังสือค้ำประกันหรือสแตนด์บาย L/C ต่อผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศ

บริการออกหนังสือค้ำประกัน หรือสแตนด์บาย แอล/ซี ต่อผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศ

ลักษณะการให้บริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มี ความจำเป็นต้องใช้หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee หรือ Standby L/C) ในการติดต่อทำธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการยื่นซองประกวดราคา ค้ำประกันสัญญา หรือ ค้ำประกันการชำระค่าสินค้า ฯลฯ เป็นต้น โดยมุ่งบริการลูกค้าธนาคารที่ประกอบธุรกิจนำเข้าหรือส่งออกสินค้า หรือประมูลงานก่อสร้าง หรือบริการในต่างประเทศ

เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าธนาคารที่ไปเสนอขายสินค้าหรือประมูลงานก่อสร้างในต่างประเทศ มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือค้ำประกันในการยื่นซองประกวดราคาในการประมูล ขายสินค้าต่อผู้ซื้อในต่างประเทศ หรือประมูลงานก่อสร้างขององค์กรหรือรัฐบาลในต่างประเทศ โดยการยืน BID Bond และเมื่อประมูลได้แล้วยังต้องยื่น Performance Bond และบางครั้งอาจจะต้องยื่นRetention Bond ค้ำประกันผลงานหรือคุณภาพสินค้าด้วยขณะเดียวกัน กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ผู้ขายก็อาจจะขอหนังสือค้ำประกันหรือสแตนด์บายแอล/ซี เพื่อค้ำประกันการชำระค่าสินค้าแทนการเปิด L/C ก็ได้

ดังนั้น ธนาคารจึงต้องมีบริการออก/แก้ไข หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) หรือ สแตนด์บาย แอล/ซี (Standby L/C) ต่อผู้รับประโยชน์ใน ต่างประเทศเพื่อให้บริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก เพราะสามารถใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจกับต่าง ประเทศได้

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
คุณสมบัติลูกค้า

 • ลูกค้า ต้องมีวงเงิน L/G หรือ Standby L/C กับธนาคาร


เงื่อนไข
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ลูกค้าต้องมีวงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G หรือ Standby L/C)

 • ถ้าไม่มีวงเงิน ต้องได้รับอนุมัติวงเงินเฉพาะภายในการออกหนังสือค้ำประกัน

 • ลูกค้า สามารถยื่นเอกสารการขอออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) หรือ สแตนด์บายแอล/ซี (Standby L/C) ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีหรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ

 • แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee หรือ Standby L/C) ต้องใช้แบบหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารกำหนด หรือแบบฟอร์มที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติการและได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว


เอกสารการขอใช้บริการ

 • คำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
   

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ