ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต้

 

ลักษณะของบริการ

  • เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าข้าวซื้อหรือปรับปรุงระบบการสีแปรสภาพข้าว
  • เปลือกเป็นข้าวสาร เครื่องอบลดความชื้นข้าว และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
  • กรมการค้าภายในสนับสนุน ดอกเบี้ยให้ลูกค้า 3% ต่อปี ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท เป็นระยะเวลาไม่เกินสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในเดือน เมษายน 2558


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทโรงสีข้าวขนาดใหญ่-ขนาดกลาง ที่จดทะเบียนกับกรมการค้าภายในตาม พรบ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 และยังดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง
  • ไม่เคยกระทำความผิดต่อทางราชการ หรือถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) หรือไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินตามระเบียบธนาคาร
  • ต้องไม่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนใน นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ได้ทำความเสียหายให้แก่โครงการแทรกแซงสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบายของรัฐบาล หรือถูกแจ้งความดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว
  • ผ่านความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการฯ จากคณะกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต้ของกรมการค้าภายใน


อัตราดอกเบี้ย
ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี ไปจนถึงเดือนเมษายน 2558 หลังจากนั้นให้เรียกเก็บดอกเบี้ยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ MLR ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบธนาคาร

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
เงินกู้ประจำ (Term Loan) วงเงินรายละตั้งแต่ 5 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน10 ล้านบาท

ระยะเวลากู้
พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินเดือนเมษายน 2558

หลักประกัน
ตามระเบียบธนาคาร
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ