ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมสำหรับภาคเอกชน

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมสำหรับภาคเอกชน

 

ลักษณะของบริการ

 • เพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัย พัฒนา และ 
 • วิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง 
 • เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และ
 • เทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมที่มีอยู่ใน
 • ห้องทดลองของเอกชน รัฐบาล หรือมหาวิทยาลัย ในการทำ 
 • โครงการเหล่านั้นเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมมากขึ้น
 • โครงการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ภาคเอกชน โดยสวทช. สมทบเงินให้กู้ 2/3 ส่วน และธนาคารสมทบ 1/3 ส่วน ของวงเงินกู้

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
 • เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง หรือรายใหญ่ (กรณีเป็นโครงการที่จะนำความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่ประเทศโดยส่วนรวม)
 • มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร หรือใช้บริการ / ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร ไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขอตามโครงการนี้
 • ต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ในโครงการเดียวกันจากสถาบันอื่น

 

อัตราดอกเบี้ย

(ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 12 เดือน +2.25)/2

 

ค่าธรรมเนียม

ตามระเบียบธนาคาร

 

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ประจำ (T/L)สูงสุด 75% ของงบประมาณการลงทุน แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท / โครงการ โดยผู้กู้ต้องร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 25%
 • สวทช. สมทบเงินให้กู้ 2/3 ส่วน และธนาคารสมทบ 1/3 ส่วน ของวงเงินกู้


ระยะเวลากู้
ไม่เกิน 7 ปี, ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น(Grace Period)ไม่เกิน 1 ปี

 

หลักประกัน
ตามระเบียบธนาคาร และกรรมการ / ผู้มีอำนาจลงนาม อย่างน้อย 1 คนค้ำประกัน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ