ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

สินเชื่อนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย


ลักษณะของบริการ

 • เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแสวงหา เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการลงทุนในธุรกิจใหม่
 • เพื่อช่วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)ให้การสนับสนุน ดอกเบี้ย 3 ปี สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อโครงการ ให้กับผู้ประกอบการ

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลสัญชาติไทย
 • เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง หรือรายใหญ่ในกรณีเป็นโครงการที่จะนำความเจริญก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสู่ประเทศโดยส่วนรวม
 • ต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนดอกเบี้ย ในโครงการเดียวกันจากสถาบันอื่น


อัตราดอกเบี้ย
สนช. ชำระดอกเบี้ยแทนผู้กู้ ไม่เกิน 3 ปีแรก ดังนี้

 • ปีที่ 1-2 : MLR – 2%

 • ปีที่ 3 : MLR – 1%
  เมื่อพ้นระยะเวลาที่ สนช. ให้การสนับสนุน : คิดอัตราดอกเบี้ย
  ตามปกติ


ค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบธนาคาร

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
วงเงินกู้ประจำ (T/L)ไม่เกิน 30 ล้านบาท/โครงการ

ระยะเวลากู้
ไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น(Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี

หลักประกัน
ตามระเบียบธนาคาร และกรรมการ / ผู้มีอำนาจลงนาม อย่างน้อย 1 คนค้ำประกัน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ