ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการแจ้งหนังสือค้ำประกัน

บริการแจ้งหนังสือค้ำประกัน

 

ลักษณะการให้บริการ
เป็นบริการหนึ่งของธนาคารที่ทำหน้าที่เป็น Advising Bank เช่นเดียวกับบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า (ผู้รับประโยชน์) ให้ได้รับการปิด/แก้ไขหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) หรือสแตนด์บายแอล/ซี (Standby L/C) ของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศในเวลาอันรวดเร็ว


ลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจกับคู่สัญญาต่างประเทศที่ต้องให้คู่สัญญาออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) หรือ Standby L/C ค้ำประกันในการทำธุรกิจที่ตกลงกันไว้ จะสามารถแจ้งการเปิด/แก้ไข L/G หรือ Standby L/C ให้ลูกค้า (ผู้รับประโยชน์) ได้ภายใน 24 ชั่วโมง และจะได้รับการตรวจสอบจากธนาคารแล้วว่าเป็นหนังสือค้ำประกัน หรือสแตนด์บายแอล/ซีที่เปิดมาจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศจริง

เมื่อธนาคารตัวแทนได้รับการออก/แก้ไขหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: L/G) หรือ สแตนด์บายแอล/ซี (Standby L/C) จากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ เพื่อค้ำประกันต่อผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย ธนาคารจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกัน (L/G) หรือสแตนด์บายแอล/ซี (Standby L/C) มารับ L/G หรือ Standby L/C ดังกล่าวต่อไป โดยธนาคารไม่ต้องมีความผูกพันตามภาระหนังสือค้ำประกันแต่อย่างใด


ขั้นตอนการขอใช้บริการ
คุณสมบัติลูกค้า

  • เป็นลูกค้าธนาคารหรือไม่ใช่ลูกค้าธนาคารก็ ได้

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ