ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน

สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน

ลักษณะของบริการ

 1. เพื่อลงทุน และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียน ในโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งกรณีผลิตใช้เอง และผลิตเพื่อขาย ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 2. เพื่อลงทุนในการกำจัด/ลด มลภาวะ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนครอบคลุมถึง ค่าปรับปรุงสถานประกอบการ ค่าสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 – 2

 *ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ดิน ปรับปรุงที่ดิน ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อที่ดิน และการ Refinance หนี้เดิม
 

คุณสมบัติของผู้กู้

 1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่เป็นเอกชน
 2. มีความสามารถในการใช้คืนเงินกู้ ตลอดจนมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ
 3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มาก่อนต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการจากกระทรวงพลังงาน สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ได้
   

ประเภทสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) และ/หรือ
 2. วงเงินหมุนเวียน (W/C)

     โดยให้พิจารณาวงเงินตามความจำเป็นและเหมาะสม
 

ระยะเวลาการให้กู้ / ผ่อนชำระ

 1. สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ระยะเวลาการให้กู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และกำหนดให้ผ่อนชำระต้นเงินและดอกเบี้ยทุกเดือน ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน (Grace Period) ได้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาจาก Cash Flow ของโครงการ
 2. วงเงินหมุนเวียน (W/C) ระยะเวลาการให้กู้และการชำระหนี้พิจารณาตามความเหมาะสม
   

 อัตราดอกเบี้ย

 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคาร(MLR, MOR, MRR) โดยธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
 

หลักประกัน

 • การจำนำเงินฝาก
 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
   

ระยะเวลาโครงการ

ให้ดำเนินการจนกว่าธนาคารจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรืออนุมัติสินเชื่อครบตามเป้าหมาย 15,000.- ล้านบาท
 

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้

 1. แผนการลงทุนตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ข้อ 1
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  และหนังสือบริคณห์สนธิ
 3. หลักฐานแสดงรายได้ สำเนางบการเงิน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกัน และเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด
 5. สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 6. เอกสารอื่นๆ ตามระเบียบธนาคาร
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ