ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เลตเตอร์ออฟเครดิต

เลตเตอร์ออฟเครดิต


เพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศที่สะดวกและมั่นใจได้ ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อและออกหนังสือการรับรองการชำระเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อ ขอให้ธนาคารออกให้กับผู้ขาย โดยธนาคารรับรองว่าผู้ขายจะได้รับค่าสินค้าตามใบสั่งซื้ออย่างแน่นอน

ลักษณะของบริการ
เพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ ด้วยวงเงินสินเชื่อไม่จำกัด (พิจารณาตามความจำเป็น) โดยมีหลักประกันเป็นเงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคลหรือนิติบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

  • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามที่ธนาคารกำหนด

  • ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร


เงื่อนไขการใช้บริการ
ประเภทสินเชื่อ สินเชื่อธุรกิจ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  • หนังสือรับรอง

  • หนังสือบริคณสนธิ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้น

  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท

  • งบการเงิน

  • สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นๆ ย้อนหลัง 6 เดือน

  • รายงานการประชุมเกี่ยวกับการขอมีวงเงินสินเชื่อของธนาคาร


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตรา 2.50% ต่อปี ขั้นต่ำ 300 บาทต่อฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ