ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

อาวัล ⁄ รับรองตั๋วเงิน

อาวัล ⁄ รับรองตั๋วเงิน


บริการแสนสะดวกเพื่อความคล่องตัวและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ท่านได้รับเครดิต ในการซื้อสินค้าจากผู้ขาย โดยผู้ขายมีความมั่นใจว่าจะได้รับค่าสินค้า อันเนื่องมาจากการที่ธนาคาร เข้าไปรับรองตั๋วแลกเงิน หรืออาวัลตั๋ว

ลักษณะของบริการ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับเครดิต ในการซื้อสินค้าจากผู้ขาย โดยผู้ขายมีความมั่นใจว่าจะได้รับค่าสินค้า อันเนื่องมาจากการที่ธนาคาร เข้าไปรับรองตั๋วแลกเงิน หรืออาวัลตั๋ว

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ สินเชื่อธุรกิจ
  • กรณีการรับรองตั๋วแลกเงิน
    ธนาคารเข้าไปให้การรับรองการจ่ายเงิน ตามตั๋วแลกเงินที่ออกให้ เนื่องจากการซื้อขายสินค้า ซึ่งผู้ซื้อได้รับสินค้าไปก่อนแล้ว ตกลงจะจ่ายให้ในภายหลัง เมื่อตั๋วเงินครบกำหนด ผู้ทรงตั๋วจะได้รับชำระเงินตามตั๋วนั้นจากธนาคา รทำให้ผู้ขายมั่นใจว่า จะได้รับชำระค่าสินค้าแน่นอน
  • กรณีอาวัลตั๋ว
    ธนาคารเข้าไปเป็นผู้ค้ำประกัน กับการชำระเงินตามตั๋วเงิน ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินที่ลูกค้าของธนาคาร เป็นผู้ออกตั๋วรับรองจ่ายเงินไว้ เมื่อตั๋วเงินครบกำหนด ผู้ทรงตั๋วส่งมาเรียกเก็บ ธนาคารจะต้องจ่ายเงินทันที


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
เอกสารหลักฐานตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ