ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

การค้ำประกัน

การค้ำประกัน


เพื่อการทำธุรกรรมที่มั่นใจยิ่งขึ้น ธนาคารจึงให้บริการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันคู่สัญญา เพื่อค้ำประกันสัญญาต่าง ๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมไว้กับต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

ลักษณะของบริการ
ธนาคารออกหนังสือสัญญาค้ำประกันคู่สัญญา ฝ่ายที่เป็นลูกค้าธนาคารต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกัน ในการปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีกำหนดไว้ ในสัญญาค้ำประกัน 

  • วงเงิน: ไม่จำกัด (พิจารณาตามความจำเป็น)
  • หลักประกัน: เงินฝาก, พันธบัตร, อสังหาริมทรัพย์, บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน
  • ระยะเวลาการกู้: ระยะเวลาการค้ำประกันขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคู่สัญญา
  • อัตราค่าธรรมเนียม : ร้อยละ 2.0 - 2.5 ต่อปี (ขั้นต่ำ 300 บาท/ฉบับ) ขึ้นกับประเภทการค้ำประกัน


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  • หนังสือค้ำประกันยื่นซองประกวดราคา

  • หนังสือค้ำประกันสัญญา

  • การค้ำประกันเงินกู้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ