ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน


เพื่อธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม ธนาคารจึงบริการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี

ลักษณะของบริการ
เป็นการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี

  • วงเงิน: ไม่จำกัด (พิจารณาตามความจำเป็น)
  • หลักประกัน: เงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน
  • ระยะเวลาการกู้: ตั๋วแต่ละฉบับไม่เกิน 90 วัน
  • อัตราดอกเบี้ย: ตามความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง
  • ค่าธรรมเนียม: ไม่มี

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

เงื่อนไขการใช้บริการ
ประเภทบริการ สินเชื่อธุรกิจ ผู้ขอใช้บริการแสดงความประสงค์ต่อธนาคารและผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ผู้ออกตั๋วเงินจะต้องมีวงเงินกับธนาคาร

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  • หนังสือรับรอง

  • หนังสือบริคณ์สนธิ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้น

  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท

  • งบการเงิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ