ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

 


เป็นตั๋วสินค้าออกตาม L/C และตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection : B/C) ที่ธนาคารไม่ได้รับซื้อจากลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) แต่จะส่งไปเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารในต่างประเทศ เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้วจึงจะจ่ายเงินให้ลูกค้าภายหลัง

ลักษณะบริการ
การรับเอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C และ/หรือตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (B/C) ของลูกค้าเพื่อส่งไปเรียกเก็บเงินดังกล่าว นอกจากจะเป็นความประสงค์ของลูกค้าที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทันที จึงไม่ขอให้ธนาคารรับซื้อโดยขอให้ส่งไปเรียกเก็บเงินแทนแล้ว อาจมีสาเหตุมาจาก
 • ลูกค้าไม่มีวงเงินรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C และ/หรือวงเงินรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกกับธนาคาร
 • เอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C ไม่ตรงตามเงื่อนไข (มี Discrepencies) ที่ธนาคารไม่แน่ใจเพราะอาจจะได้รับการปฏิเสธการจ่ายเงินจาก Issuing Bank ก็ได้
 • สถานะทางการเงินของธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing Bank) หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้อไม่ค่อยดีหรือมีปัญหา

ประเภทบริการ
การเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก เป็นบริการหนึ่งของธนาคารในการรับเอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C และ/หนึ่งตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (B/C) ของลูกค้า(ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) เพื่อส่งไปเรียกเก็บเงินจาก Issuing Bank และ/หรือ Collection Bank ในต่างประเทศตลอดจนติดตามการชำระเงินเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว จึงจะจ่ายเงินให้ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) ในภายหลัง

วัตถุประสงค์ของบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C และ/หรือตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกตาม L/C และ/หรือธนาคารผู้เรียกเก็บเงิน (Collection Bank) ในต่างประเทศ หรือจากที่ได้ดำเนินการส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้ว

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 • เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารจะมีวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
ลูกค้าสามารถยื่นคำขอใช้บริการได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ

เอกสารการขอใช้บริการ
เอกสารที่ลูกค้าต้องยื่นต่อธนาคารเช่นเดียวกับบริการรับซื้อตั๋วสินค้าออก ตาม L/C และบริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

ประโยชน์ลูกค้า
 • เอกสารตั๋วสินค้าออกจะได้รับการตรวจความถูกต้องจากธนาคาร ก่อนถูกส่งไปเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
 • ลูกค้าสามารถติดตามและรับทราบสถานะของตั๋วสินค้าออก ที่ส่งไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ตลอดเวลา จนกระทั่งได้รับการชำระเงิน
 • ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ