ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

 


ลักษณะบริการ
กรณีที่ลูกค้า (ผู้ขาย/ผ้าส่งออก)มีวงเงิน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะรับซื้อหรือซื้อลด(กรณีตั๋วฯ Term) ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก โดยจ่ายเงินค่าสินค้าให้ลูกค้าไปก่อน และส่งตั๋วฯไปเรียกเก็บจากผู้ซื้อผ่านธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ หรือที่เรียกว่าธนาคารผู้เรียกเก็บเงิน (Collection Bank) ต่อไป

ประเภทบริการ
การรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Foreign Bills for Collection Purchased :FPC) เป็นบริการหนึ่งของธนาคารเพื่อช่วยให้ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) สินค้าที่ตกลงชำระค่าสินค้าโดยการให้ผู้ขายส่งตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bills for Collection : B/L) ให้สามารถนำเงินไปใช้หมุนเวียนในกิจการ ก่อนที่จะได้รับการชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection) มีเงื่อนไขการชำระเงิน 2 ประเภท คือ
 1. Documents Against Payment (D/P)
  • D/P Sight เป็นตั๋วที่กำหนดให้ผู้ซื้อชำระเงินให้แก่ธนาคารในต่างประเทศทันที ก่อนที่จะรับเอกสารไปออกสินค้า
  • D/P Term เป็นตั๋วที่ผู้ขายกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน โดยให้ผู้ซื้อต้องชำระเงินให้แก่ธนาคารในต่างประเทศ อย่างช้าที่สุดในวันที่ตั๋วครบกำหนดก่อนที่จะรับเอกสารในการออกสินค้า
 2. Documents Against Acceptance (D/A)
  เป็นตั๋วที่เมื่อผู้ซื้อรับรองตั๋วแล้ว สามารถรับเอกสารไปออกสินค้าโดยทันที และเมื่อตั๋วครบกำหนดผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้า ก็ต่อเมื่อธนาคารของผู้ซื้อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อได้แล้ว

 

วัตถุประสงค์ของบริการ
เพื่อช่วยให้ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) ได้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ไว้ใช้ระหว่างรอการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection) จากผู้ซื้อในต่างประเทศ

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
 • มีวงเงินกับธนาคาร

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข

 • ลูกค้าต้องมีวงเงินกับธนาคาร
 • กรณีไม่มีวงเงินต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอำนวยสินเชื่อเป็นรายๆ ไป
 • กรณีมีภาระหนี้ P/C ตาม Contract ฉบับนั้นต้องนำเงินจากการขายตั๋วฯไปชำระหนี้ P/C ก่อน
 • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชี อยู่ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศหรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ

 

เอกสารการขอใช้บริการ

 • ใบคำขอขายตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Collection/Instruction for Negotiation/Discount of Export Bill)
 • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
 • ใบกำกับราคาสินค้า (Commercial Invoice)
 • ใบตราส่งสินค้า เช่น Bill of Lading (B/L) หรือ Air Waybill (AWB) หรือ Trust Receipt/RailwayReceipt หรือ Parcel Post Receipt ฯลฯ
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน Contract เช่น Packing List, Insurance Policy, Insurance Certificate , Certificate of Origin ฯลฯ
 
ประโยชน์ลูกค้า
ลูกค้าได้รับเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอการชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ