ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการชำระภาษี

บริการชำระภาษี

 

ชำระทุกภาษีที่ธนาคารกรุงไทย ผ่าน 6 ช่องทางแสนสะดวก
ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวก รับชำระภาษีทุกประเภทจากทุกหน่วยงาน ด้วยการชำระแสนสะดวก 6 ช่องทาง 

 

เลือกชำระตามความสะดวกได้ถึง 6 ช่องทาง

 • เคาน์เตอร์ธนาคาร ทั่วประเทศ
 • เครื่อง ATM ทั่วประเทศ
 • KTB netbank (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • KTB Corporate Online (สำหรับนิติบุคคล) 
 • Page 2 Page (เข้า website หน่วยงาน/องค์กร)
 • Direct Debit (หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ)

เป็นธนาคารเดียวที่รับบริการชำระภาษีครบทุกประเภทด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ (ศึกษาคู่มือการชำระภาษีกรมสรรพากร)

 

 

บริการภาษีที่รับชำระ

 • ภาษีสรรพากร 

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารเดียวที่รับยื่นแบบ ภงด.90 และ ภงด.91

กรณีชำระออนไลน์ ใช้ข้อมูลอ้างอิงดังนี้
Ref : Citizen / TAX ID (เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) และ
Ref : Control Code 15 หลัก หรือหมายเลขอ้างอิง

 

 • ภาษีสรรพสามิตทุกประเภท

กรณีชำระข้อมูลออนไลน์ ใช้ข้อมูลอ้างอิงดังนี้ 

Ref1 : เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน 
Ref2 : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

 

 • ภาษีท้องถิ่น เทศบาล / อบต. /กทม.

ภาษีท้องถิ่น เทศบาล อบต.

 • เพียงนำใบแจ้งชำระภาษี มายื่นชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 

 

 • ภาษีท้องถิ่น กทม
 • เพียงนำใบแจ้งชำระภาษี มายื่นชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่านเครื่อง  ATM กรุงไทย หรือชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Page 2 Page) 
 • ชำระได้ทุกบัตร ทุกธนาคาร รับใบเสร็จทันที   (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีบำรุงท้องที่ / ภาษีป้าย)
  ค่าธรรมเนียม 
  บัตร ATM & Visa Debit ของธนาคารกรุงไทย   ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
  -  บัตร Debit / Credit ประเภท Visa / Master ของทุกธนาคาร   ค่าธรรมเนียม  1% ของยอดชำระเงิน / รายการ

 


ประเภทภาษีที่รับชำระ 

 • ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน/ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
 • ภาษีกรมการขนส่งทางบก  
 • ภาษีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ 
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระภาษี แล้วนำมาจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เครื่อง ATM อินเตอร์เน็ต (KTB netbank, KTB Corporate Online, Page 2 Page) หรือผ่านระบบการหักบัญชีอัตโนมัติ 


ประเภทรถที่สามารถใช้บริการยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต

 • รถเก่ง, รถตู้ รถกระบะ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี 
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี 
 • รถที่มีภาษีค้างชำระไม่เกิน 3 ปี 
 • กรณีชำระภาษีเกินกำหนด ระบบจะทำการคำนวณภาษีที่ต้องชำระให้อัตโนมัติ 
 • ระยะเวลาการชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์ สามารถยื่นได้ก่อนวันครบกำหนดชำระ 3 เดือน

หมายเหตุรถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะที่จดทะเบียนเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนเกิน 5 ปี สามารถยื่นภาษีไปที่ สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศ

 • ภาษีกรมศุลกากร (ภาษีนำเข้าสินค้า / ส่งออกสินค้า

สำหรับผู้เสียภาษีขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออก สามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยแบบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ 

 • แบบ Auto Debit  กรมศุลกากรส่งข้อมูลการหักบัญชีมายังธนาคารซึ่งทางธนาคารจะตัดเงินในบัญชีเพื่อชำระภาษีโดยอัตโนมัติ 
 • แบบ Pre-Approve โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีก่อนทำการอนุมัติการหักบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online

 

 

หมดห่วงเรื่องภาษี  ชำระทุกรายการกับธนาคารกรุงไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ