ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โอนเงินผ่านระบบบาทเนต

โอนเงินผ่านระบบบาทเนต

 

 

บริการโอนเงินต่างธนาคาร มั่นใจในความปลอดภัยถึงมือผู้รับผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) อีกหนึ่งบริการแสนสะดวกจากธนาคารกรุงไทย

 

ลักษณะของบริการ
 

การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต เป็นการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับอีกธนาคารหนึ่ง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทครั้งละรายการ วันละกี่ครั้งก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนเงินโอนแบ่งการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 • รายการโอนออก คือ รายการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆ
 • รายการโอนเข้า คือ รายการโอนเงินจากธนาคารอื่น เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย

 

ประโยชน์
 

 • ไม่ต้องนำเงินสดจำนวนมากจากธนาคารหนึ่ง เดินทางไปฝากเข้าบัญชีของผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับอีกธนาคารหนึ่ง
 • ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายต่อการสูญหาย หรือถูกจี้ปล้น ระหว่างการเดินทาง
 • ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีการประกันเวลาให้บริการ
 • กรณีลูกค้ามีลักษณะการทำธุรกิจที่ต้องรับโอนเงิน จากผู้โอนเงินหลายราย และผู้โอนเงินมีบัญชีอยู่ต่างธนาคารกับลูกค้า สามารถใช้บริการโอนเงิน ผ่านระบบบาทเนต ลักษณะเป็นรายการโอนเข้าได้ ซึ่งจะได้รับเงินเร็วกว่า และแน่นอนกว่าการรับชำระเงินด้วยเช็ค

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้บริการ
 

รายการโอนออก
 

 • ติดต่อขอโอนเงินได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ
 • กรอกรายละเอียดการสั่งโอนตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ชำระเงินโอนและค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารกรุงไทย
 • กรณีโอนเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โปรดแจ้งสาขาธนาคารทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ และจะต้องนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันล่วงหน้า 1 วันทำการด้วย

รายการโอนเข้า
 

 • เปิดบัญชีหรือมีบัญชีอยู่กับธนาคารกรุงไทย
 • แจ้งให้ผู้สั่งโอน โอนเงินผ่านระบบบาทเนต เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคากรุงไทย
 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินเต็มจำนวน และหักค่าธรรมเนียมจากจำนวนเงินที่ได้รับโอนเป็นอีกรายการหนึ่ง

 

เวลาให้บริการ

ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 15.00 . ของวันทำการธนาคารปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (สำหรับสาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 15.00 . ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์และวันอาทิตย์) หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องโอนเงินหลังเวลา 15.00 . ขอให้แจ้งธนาคารก่อน เพื่อสอบถามธนาคารผู้รับเงินโอน เมื่อได้รับความยินยอม จึงจะสามารถทำการโอนเงินได้ และหากไม่เกินเวลา 16.00 . ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม แต่หากเกินเวลา 16.00 . ธนาคารขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากอัตราปกติอีกรายการละ 200.-บาท (เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับให้ธนาคารแห่งประเทศไทย)

 


การประกันคุณภาพบริการ (SLA)
 

 • รายการโอนเข้า ไม่เกินรายการละ 30 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับเงินโอนถึงเวลาที่ธนาคารนำเงินเข้าบัญชี ผู้รับเงินได้เรียบร้อย
 • รายการโอนออก ไม่ เกินรายการละ 60 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับชำระเงินโอนถึงเวลาที่ธนาคารผู้รับเงินโอน ได้รับเงินยกเว้นเป็นรายการโอนเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท และไม่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ ธนาคารจะใช้เวลาโอนแล้วเสร็จไม่เกินรายการละ 180 นาที

 

ใบเสร็จรับเงิน
 

 • รายการโอนออก ไม่มีรายการต้องแก้ไข
 • รายการโอนเข้า สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งการเข้าบัญชี ที่สาขาธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับเงินโอน
   

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านระบบบาทเนต แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมส่วนของธนาคาร ผู้สั่งโอนและค่าธรรมเนียมส่วนของธนาคารผู้รับเงินโอนโดยคิดต่อครั้ง

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ