ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อ

เงินกู้ประจำทั่วไป

ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวลักษณะของบริการ เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน มีหลักประกันเป็นเงินฝาก อสังหาริมท ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า

ลักษณะของบริการ การให้สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอ ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

เป็นบริการสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ส่งออก และ/หรือ ผู้ผลิต เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดเตรียมสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผู้ส่งออกสามารถขอสินเชื่อใ ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า

เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร ที่ให้แก่ลูกค้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ที่มีการชำระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bill for Collection: B/C) หรือ Open Account โดยธนาคารโอนเงินเพื ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

เพื่อความมั่นคงของธุรกิจนำเข้าไทย เพื่อธุรกรรมซื้อขายที่มั่นใจยิ่งกว่า ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร สำหรับลูกค้าที่ซื้อสิ ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน

ลักษณะของบริการ เพื่อลงทุน และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียน ในโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งกรณีผลิตใช้เอง และผลิตเพื่อขาย ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการประหยัดพลัง ...

ดูทั้งหมด

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของบริการ ธนาคารสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชนเพื่อดำเนิน การดังต่อไปนี้ เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดอากาศ/ น้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย/ อุปกรณ์ เพื่อควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิ ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก

ลักษณะของบริการ ส่งเสริมการส่งออก และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ส่งออกประเภทและวงเงินสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit ตาม Letter of Credit) และ การรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม Letter of Cred ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

ลักษณะของบริการ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแสวงหา เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีประโย ...

ดูทั้งหมด

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมสำหรับภาคเอกชน

ลักษณะของบริการ เพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัย พัฒนา และ วิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมที่มีอยู ...

ดูทั้งหมด