ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อ

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)

ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้กับบริษัทในฐานะที่เป็น Supplier รายสำคัญของบริษัท ภายหลังการมอบสินค้าแล้ว (Post Financing) โดยธนาคารจะให้สินเชื่อ Factoring กับผู้ข ...

ดูทั้งหมด

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ซื้อสินค้า (Buyer Financing)

ให้บริการสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทต่างๆที่มีความร่วมมือกับธนาคารเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกิจการเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยให้วงเงินสินเชื่อทั้งสินเชื่อร ...

ดูทั้งหมด

เงินกู้ประจำทั่วไป

ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวลักษณะของบริการ เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน มีหลักประกันเป็นเงินฝาก อสังหาริมท ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า

ลักษณะของบริการ การให้สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอ ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

เป็นบริการสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ส่งออก และ/หรือ ผู้ผลิต เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดเตรียมสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผู้ส่งออกสามารถขอสินเชื่อใ ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อกรุงไทยแฟ็กเตอริง

ลักษณะของบริการ กรุงไทยแฟ็กเตอริง (KTB Factoring) จากธนาคารกรุงไทย เพียงคุณมีแค่ใบกำกับสินค้า (Invoice) ก็นำมาแลกเป็นเงินได้สูงสุดถึง 90% เพื่อธุรกิจที่คล่องตัวมากขึ้น ธนาคารให้สินเชื่อระยะสั้นเพื่ ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า

เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร ที่ให้แก่ลูกค้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ที่มีการชำระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bill for Collection: B/C) หรือ Open Account โดยธนาคารโอนเงินเพื ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

เพื่อความมั่นคงของธุรกิจนำเข้าไทย เพื่อธุรกรรมซื้อขายที่มั่นใจยิ่งกว่า ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร สำหรับลูกค้าที่ซื้อสิ ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน

ลักษณะของบริการ เพื่อลงทุน และ/หรือ เป็นทุนหมุนเวียน ในโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งกรณีผลิตใช้เอง และผลิตเพื่อขาย ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการประหยัดพลัง ...

ดูทั้งหมด

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของบริการ ธนาคารสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชนเพื่อดำเนิน การดังต่อไปนี้ เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดอากาศ/ น้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย/ อุปกรณ์ เพื่อควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิ ...

ดูทั้งหมด