พิมพ์

รายชื่อบริษัทภายนอกที่ได้รับจ้างจากธนาคารเป็นผู้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน

 

รายชื่อบริษัทฯ

 

  • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    (เดิมชื่อ บริษัท กรุงไทยธุรกิบริการ จำกัด เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป)

 

***มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป***