สมัครงานและทุน

พิมพ์

“ชีวิตที่กรุงไทย…..พีรดนย์ นิมิตนราดล”

“ชีวิตที่กรุงไทย…..พีรดนย์ นิมิตนราดล”


 

ความประทับใจในครอบครัวกรุงไทย
        มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย การทำงานในฝ่ายควบคุมงานประเมินราคานั้นเป็นงานที่ท้าทาย ได้ความรู้ใหม่ๆ ทั้งทฤษฎีและหลักเกณฑ์ต่างๆ อีกทั้งยังมีโอกาสออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น งานก่อสร้าง งานออกแบบตกแต่ง และงานโครงการบ้านจัดสรร เป็นต้น ทำให้ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 

เติบโต ก้าวไกล ไปกับกรุงไทย
        การทำงานที่ธนาคารกรุงไทยทำให้ได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ได้นำวิชาความรู้มาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เห็นความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท รวมทั้งมีโอกาสพบปะผู้คนจากหลากหลายอาชีพทำให้ได้พัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ข้อคิดดีๆ จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์และความสามารถ ซึ่งทุกคนในที่ทำงานต่างให้ความเอ็นดูและดูแลเราเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริงๆ

        ในแง่ของสวัสดิการสามารถตอบสนองความต้องการในช่วงอายุที่แตกต่างกันของพนักงาน โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล สถานพยาบาลของธนาคารที่คอยดูแลสุขภาพตั้งแต่พนักงานไปจนถึงครอบครัวของพนักงาน มีสถานที่ให้ออกกำลังกายซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุด เพราะสามารถใช้เวลาหลังเลิกงานพบปะกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

        ธนาคารยังสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งทักษะความรู้ การพัฒนาทางด้านจริยธรรม คุณธรรมทางจิตใจ และการให้โอกาสสำหรับพนักงานรุ่นใหม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถร่วมกับรุ่นพี่ในการทำงานเพื่อทำประโยชน์ให้กับองค์กร


เหตุผลที่เลือกทำงานกับกรุงไทย
        เนื่องจากธนาคารกรุงไทยเป็นองค์กรที่มั่นคง มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ซึ่งผมเองก็ต้องการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้เพื่อทำประโยชน์ให้กับธนาคารอย่างสูงสุดและในระยะยาว
        นอกจากนี้ครอบครัวของผมยังเป็นพนักงานของธนาคารกรุงไทยทั้งคุณแม่และคุณพ่อ จึงทำให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นๆ ของธนาคาร เหมือนกับว่าผมได้เติบโตมาพร้อมกับธนาคาร ได้รับการศึกษา และดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เป็นเพราะผลตอบแทนที่ทางธนาคารมีให้กับครอบครัวของผมมาโดยตลอด ดังนั้น ผมจึงอยากใช้ความเป็น DNA รุ่นใหม่ของ KTB ตอบแทนให้กับธนาคารอย่างเต็มที่ที่สุด

                   
ประวิติการศึกษา

  • มัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์
  • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม (Architectural Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

พีรดนย์  นิมิตนราดล
ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน