เกี่ยวกับ KTB

พิมพ์

Statement of Direction วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

Statement of Direction (SOD) 

เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการในระดับชั้นนำ
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

"กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" GROWING TOGETHER
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น


พันธกิจ (Mission)
 

 • ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน 
 • ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
   

ค่านิยมหลักของกรุงไทย (Core Values) "KTB FIRST" 

 • Firm   (มั่นคง)
  Firm from Risk Management     (มั่นคงจากการบริหารความเสี่ยง) 
  Firm from Corporate Governance    (มั่นคงจากการมีบรรษัทภิบาล) 
  Firm from Sustainable Growth    (มั่นคงจากการเติบโตอย่างยั่งยืน)  
   
 • Innovative   (สร้างสรรค์)
  Innovative Thinking    (สร้างสรรค์คิดค้น)
  Innovative Products    (สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทันสมัย)  
  Innovative Process    (สร้างสรรค์กระบวนการชาญฉลาด )
   
 • Responsible    (รับผิดชอบ)
  Responsible for Your Duty   (รับผิดชอบในหน้าที่ ) 
  Responsible for Customers   (รับผิดชอบต่อลูกค้า) 
  Responsible for Society    (รับผิดชอบต่อสังคม)
   
 • Service    (มุ่งมั่นบริการ)  
  Service-Minded    (บริการด้วยใจ )  
  Service Express    (บริการทันใจ ) 
  Service Excellence    (บริการเป็นเลิศ ) 
   
 • Teamwork   (ทำงานเป็นทีม)
  Teamwork with Positive Attitude    (รวมพลังคิดบวก)  
  Teamwork for Customers    (รวมพลังเพื่อลูกค้า)   
  Teamwork for KTB    (รวมพลังเพื่อองค์กร )