เกี่ยวกับ KTB

พิมพ์

ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญของธนาคาร

ทิศทางและแผนงานของธนาคาร

       จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต

 

       ธนาคารกรุงไทยในปีนี้ยังดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” (Growing Together) โดยดูแลมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งวิสัยทัศน์ของธนาคารยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับพอร์ตสินเชื่อโดยรวมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยง การเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากการขายข้ามผลิตภัณฑ์และการเสริมสร้างกระบวนการทางธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

 

       คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพิจารณาทบทวนและกำหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจธนาคาร รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

กลยุทธ์หลักสำคัญในการดำเนินงาน 

  1. มุ่งเน้นธุรกิจหลัก โดยยกระดับการดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่ม  ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อสร้าง Customer Experience ในทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญ กับการรักษาฐานลูกค้าในต่างจังหวัด
  2. เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน โดยปรับปรุงกระบวนการภายใน ทั้งด้านการอนุมัติสินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงด้วยการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อให้มีความชัดเจนและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
  3. ต่อยอดสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มที่เป็นโอกาสและในกลุ่มที่ความนิยมในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  4. พัฒนาธนาคารให้เป็นองค์กรที่มุ่งผลสำเร็จในงานเป็นสำคัญ โดยปรับปรุงระบบการให้รางวัล ผลตอบแทน และเส้นทางความก้าวหน้า ที่สะท้อนผลงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม เป็นการวางรากฐานสู่การเป็น Best place to work

 

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ