เกี่ยวกับ KTB

พิมพ์

รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธนาคารได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ เสริมสร้างให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายในธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนี้