นายวิเทศ เตชางาม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารโครงการพิเศษ
อายุ 60 ปี
 
 
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท M.Sc. in Computer Science, University of California, USA (นักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล)
 • ปริญญาเอก Ph.D. in Computer Science, University of South Western Louisiana, USA (นักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล)
   
การอบรม
 • หลักสูตร ISO/IEC 20000-1:2011 IT Service Management System and Awareness for Management, Bureau Veritas
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • - 
   

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด