นางจรี วุฒิสันติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

อายุ 60 ปี

 

การศึกษา

  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อนุปริญญาการจัดการธนาคาร สถาบันความร่วมมือนานาชาติแห่งประเทศสวีเดน ซีด้า


การอบรม

  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)


ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

-


ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  • รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารธนชาต
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย