นายปริญญา พัฒนภักดี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

อายุ 59 ปี 

 

การศึกษา

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2/2011 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2010 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8/2004 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 7/2003 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11/2002 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (FINEX)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • เลขานุการคณะกรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • รองประธานกรรมการ บจ. กรุงไทยกฎหมาย
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา

ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเลขาธิการองค์กร และ บริหารทรัพย์สิน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาบริหารสินทรัพย์และกฎหมาย บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. หลักทรัพย์นครหลวงไทย