นางสาวอาริศรา ธรมธัช
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ
อายุ 60 ปี
 
การศึกษา
  • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ   ROOSEVELT UNIVERSITY USA.
  •  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์   วิทยาลัยการค้า
     
การอบรม
 
  • -
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • - 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  สายงานธุรกิจภาครัฐ /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสายงาน  สายงานธุรกิจภาครัฐ /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2  สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  2  สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  3   สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  3   สายงานธุรกิจขนาดใหญ่