นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 49 ปี

 

การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  University of Arizona, Tucson, Arizona, USA


การอบรม

  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016 ของ IOD


ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

-


ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน, บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  • กรรมการผู้จัดการสายงาน Global Markets และ Country Treasure, Citibank, Thailand & Affiliates