ดร.กุลยา ตันติเตมิท
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 45 ปี

การศึกษา
 • Ph.D., International Economics and Finance, Brandeis University, USA
 • M.S., International Economics and Finance, Brandeis University, USA
 • M.A., Economics, Boston University, USA 
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 82 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 6 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
 
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 
 • กรรมการ บจ. ปตท. ค้าสากล
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง