นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 51 ปี

การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
 • IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.)  รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทีโอที
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีพีบีไอ
 • ประธานกรรมการ บจ.ฮิวแมนิก้า

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
 • รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซี่บาย
 • กรรมการ บจ.เอฟ เอ เอส ที โซลูชั่นส์
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 • กรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ประเทศไทย