ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 55 ปี

การศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Ohio State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Ohio State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ปี 2554 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2/2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 44/2548 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการ บมจ.การบินไทย
 • กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท.
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • อธิบดีกรมศุลกากร
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
 • กรรมการ บมจ.ไออาร์พีซี 
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยออยล์
 • กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
 • กรรมการ บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย