นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
อายุ 60 ปี
 
 
การศึกษา
 •  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 •  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

 การอบรม

 • Executive Leadership Development Program (ELDP) (ปี 2558)   
 • กฏเกณฑ์ FATCA (ปี 2557)
 • Key Success of Sales Teamwork (ปี 2556)
 • Professional Presentation Skill (ปี 2554)
 • Total Solution Provider (ปี 2553)

 

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

         -

 

ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1 (ปี 2556 - ปี 2558)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส  ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1 ( ปี 2554 – ปี 2556)
 • ผู้อำนวยการฝ่าย  ผู้บริหารสำนักงานเขตพิษณุโลก (ปี 2549 – ปี 2554)