นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 61 ปี

การศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
  • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007 ของ IOD
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005 ของ IOD

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
  • ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ
  • กรรมการ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค              
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  • กรรมการ และกรรมการกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.
  • กรรมการ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  • ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย