นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
อายุ 51 ปี
 
 
การศึกษา
 •  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 •  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   

 การอบรม

 • หลักสูตร Executive Development Program  ปีที่เข้าร่วม 2554 
  สมาคมมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้าร่วม 2556
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • หลักสูตร Executive Development Program  ปีที่เข้าร่วม 2557
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
   
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • 2557 -  ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รทส.) 
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ      
   

ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

       -