ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อายุ 58 ปี

การศึกษา
 • Doctor of the Science of Laws (J.SD.), Standford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • Master of Laws (LL.M.), Cornell University สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
 • Master of Laws (LL.M.), Harvard University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรม

 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5  สถาบันพระปกเกล้า


ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.        
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดุสิตธานี          
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ      
 • ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • กรรมการบริหาร และประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ASIA Crime Prevention Foundation: ACPF)
 • กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม