นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปี

การศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ City University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี  วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


การอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)  รุ่นที่ 16 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Certification Program (DCP) 52/2004  IOD
 • Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 IOD
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3/2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Executive  Leadership Program, NIDA-Wharton University of Pennsylvania
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ ปี 2552  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 /2553 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยตำรวจแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการบริหาร บจ. มงคลสุธีโฮลดิ้ง
 • กรรมการบริหาร บจ. ที.เค.เอส. สยามเพลส แมนเนจเม้นท์
 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • รองประธานคณะกรรมการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
 • กรรมการบริหาร บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์