เกี่ยวกับ KTB

พิมพ์

รางวัลและความสำเร็จ

บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

ปี:

รางวัลและความสำเร็จ ประจำปี 2559

 • ThaiBMA Best Bond Awards 2016

  ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล Deal of the Year จากงานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 (ThaiBMA Best Bond Awards 2016) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมด้านตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในปีที่ผ่านมา ในการออกตราสารหนี้ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมพัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 • Money & Banking Awards 2016

  ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล Money & Banking Awards 2016 ประเภทบูธสวยงามดีเด่น พื้นที่ใหญ่พิเศษ จากการออกบูธในงาน Money Expo 2016 โดยพิจาณาจากแนวคิดรวบยอดและความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและศิลปกรรม ประโยชน์ใช้สอย และการนำเสนอ ที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน “Digital Life Digital Money ชีวิตดิจิทัล การเงินดิจิทัล”

 • Investor’s Choice Award ประจำปี 2559

  ธนาคารกรุงไทย กับรางวัลเกียรติยศ Investor’s Choice Award ประจำปี 2559 ด้านการเปิดเผยข้อมูล และ การให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกัน 8 ปี (2552-2559) สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • รางวัล 1st Half 2016 TH Ads Leaderboard

  โฆษณา “โอเลี้ยง...เพื่อนที่จะอยู่กับคุณตลอดไป” ติดอันดับ 4 สุดยอดวิดีโอโฆษณาบน YouTube ที่ได้รับความสนใจ ชมและแชร์จากผู้ชมในประเทศไทยสูงที่สุด จัดอันดับโดย กูเกิล ประเทศไทย โฆษณา โดยเป็นโฆษณาที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร และเป็นการสร้างการรับรู้ถึงโครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารกรุงไทย

 • รางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559

  ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

 • รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 

  ธนาคารกรุงไทย กับความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากสำนักคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ธนาคารกรุงไทยจะยังคงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริต คำนึงถึงมาตรฐานสากล เพื่อการเป็นองค์กรที่กำกับดูแลกิจการที่ดี และเติบโตเคียงข้างคนไทย

 • รางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016 

  ธนาคารกรุงไทยรับรางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016 จากนิตยสารด้านธุรกิจการเงินระดับโลก Global Finance โดยเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล ซึ่งพิจารณาจากการสำรวจในกลุ่มลูกค้าผู้บริหารระดับสูง นักวิเคราะห์ และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านปริมาณธุรกิจ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

 • รางวัลในงาน The Asset Triple A Treasury, Trade and Risk Management Awards 2016 

  ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลในงาน The Asset Triple A Treasury, Trade and Risk Management Awards 2016 ซึ่งจัดโดยนิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนของเอเชีย The Asset ได้แก่

  1. Best in Treasury and Working Capital - Public Sector, Thailand
  2. Best E-solutions Partner Bank, Thailand
  3. Best Cash Management Solution, Thailand for Jaew
  4. Best Cash Management Solution, Thailand for Ubon Bio Ethanol Group
  5. Best Cash Management Solution, Thailand for Union Auction
  6. Editors’ Triple Star